#ArchitectsDeclare

#ArchitectsDeclare – Maćków Pracownia Projektowa wśród sygnatariuszy założycieli polskiej wersji akcji ukierunkowanej na zmianę świadomości, nastawień i standardów w branży architektonicznej.

Będziemy dążyć do:

– Szerzenia wśród naszych klientów i kontrahentów świadomości zagrożeń związanych z klimatem i bioróżnorodnością oraz pilnej potrzeby działania.
– Propagowania szybszych zmian w naszej branży w kierunku praktyk projektowania regeneracyjnego i wspierającej te procesy priorytetyzacji finansowania rządowego.
– Ustanowienia zasad łagodzenia niekorzystnych zmian dotyczących klimatu i bioróżnorodności jako kluczowego miernika sukcesu w naszej branży: wyrażonego nagrodami, wyróżnieniami i listami.
– Dzielenia się w powyższych działaniach i dążeniach wiedzą i badaniami na zasadach open source.
– Oceniania wszystkich nowych projektów pod kątem aspiracji do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatycznym i zachęcania naszych klientów do przyjęcia takiego podejścia.
– Modernizowania istniejących budynków w celu ich dłuższego wykorzystania jako bardziej efektywnej pod względem emisji dwutlenku węgla alternatywy dla rozbiórek i nowych projektów budowlanych, gdy tylko jest to możliwe.
– Uwzględniania obliczania pełnych kosztów cyklu życia, modelowania emisji dwutlenku węgla w całym okresie użytkowania i ocen po zasiedleniu jako części naszego podstawowego zakresu prac, w celu zmniejszenia zużycia zarówno zasobów wbudowywanych, jak i operacyjnych.
– Przyjmowania w naszych pracowniach zasad projektowania bardziej regeneracyjnego, tak aby projektowane rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne w okresie użytkowania przewyższały standard zerowej emisji dwutlenku węgla.
– Dalszej redukcji odpadów budowlanych we współpracy z inżynierami, wykonawcami robót i klientami.
– Szybszego przechodzenia we wszystkich naszych pracach na materiały o niskim potencjale emisji dwutlenku węgla.
– Minimalizacji marnotrawstwa zasobów w architekturze i planowaniu urbanistycznym, zarówno pod względem ilościowym, jak i szczegółowym.